Name

Position

Shri. .R. R. Kamat

Trustee

Shri. V. Vittal Pai

Trustee

Shri. Ramesh V. Bhandarkar 

 

Trustee

Shri G. S. Bhat

Trustee

Smt. Vijaya V. Kamath

Trustee

Shri. S. S. Bhat

President

Mrs. Gita R. Pai

Chairperson

Shri. Anand R. Shanbhag.

   

Vice Chairman

Shri. Ganesh N. Shanbhag

Secretary

Shri. Madhukar G. Pai 

   
Secretary

Shri Pravin B. Kamat

Tresurer

Shri. Vishwanath N. Naik

 

Member

Mrs. P. Ajitha Nayak 

  

Member

Shri. Shridhar M. Shanbhag 

 

Member

Shri.  Suresh  Keshav Naik 

Member

Shri Prashant Kini

Nominated Member

Shri Mahesh Shanbhag

Nominated Member